โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อบำบัดน้ำเสีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วรพงษ์ จันทอง

  • วิรงรอง กลิ่นคล้าย

  • สุพัฒน์ตรา ฉ่ำมาลัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การบำบัดน้ำเสีย

  • จุลินทรีย์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติของจุลินทรีย์ EM เพื่อใช้บำบัดน้ำเสีย วัสดุที่ใช้ได้แก่ ขวดโค้ก กากน้ำตาล และเชื้อจุลินทรีย์ EM อุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่ บีกเกอร์ เครื่องวัด pH และน้ำเสียจากชุมชน คุณสมบัติของจุลินทรีย์ EM เป็นการเตรียมขึ้นจากจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์กว่า 80 ชนิดที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันได้แก่ พวกสังเคราะห์ด้วยแสง พวกผลิตกรดแลกติก ตรึงไนโตรเจน กลุ่มยีสต์ เป็นต้น โดยจุลินทรีย์กลุ่ม EM ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต คน สัตว์ พืช และแมลงที่เป็นประโยชน์ และยังช่วยปรับสภาพความสมดุลของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยนำข้อมูลมาจากศูนย์ฝึกอบรมและเผยแพร่เกษตรธรรมชาติคิวเซ ประเทศญี่ป่น วิธีการทดลองโดยนำจุลินทรีย์ EM 10 ซีซี มาผสมกับน้ำ เสียจาก 10 แหล่ง จากนั้นทำการเทน้ำเสียใส่บีกเกอร์ 200 ซีซี โดยใส่ปริมาณจุลินทรีย์ EM ลงในบีกเกอร์ดังกล่าวในปริมาณที่แตกต่างกัน ได้แก่ 0, 5, 10, 15, 20,25,30 ซีซี แล้วทำการวัดค่า pH 2วัน คือก่อน และหลังการบำบัดด้วยจุลินทรีย์ EM ผลการทดลองพบว่า เมื่อใส่จุลินทรีย์ EM 20 ซีซี จะทำให้ pH ของน้ำเสียหลังการบำบัดมีค่าใกล้เคียง 7 มากที่สุด และน้ำไม่มีกลิ่นเหม็น แสดงว่าจุลินทรีย์ EM มีคุณสมบัติในการบำบัดน้ำเสียได้ดี และสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อขยายผลต่อไปได้