โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลการศึกษาการปลูกป่าชายเลนต่อคุณภาพน้ำ : กรณีศึกษาป่าชายเลนวัดอโศการาม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรรณิการ์ ดำอ่อน

  • วัลยา แชร์มี

  • สุภา ครื้นอุระ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วงเดือน ธัญญประกอบ

  • สุดใจ เทพพิทักษ์ศักดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สิ่งแวดล้อม

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์