บรรณานุกรม

กังสดาล อยู่เย็น "พลวัตรชุมชนบ้านเปร็ดในภายใต้แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง วิทยานิพนธ์พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์", ๒๕๔๔

ขจรฤทธิ์ แก้วไตรรัตน์ "การศึกษาทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อการทำสวนยางในอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์" สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, ๒๕๔๔

ขวัญกมล กลิ่นศรีสุข "ปรัชญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง" ในเอกสารประกอบหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ๒๕๔๕

จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ กอบศักดิ์ ภูตระกูล "การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง", ๒๕๔๕

ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ "เศรษฐกิจพอเพียงกับวิกฤตเศรษฐกิจ" ในร่างเบื้องต้นเอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ TDRI ประจำปี ๒๕๔๒, ๒๕๔๒

ชนิกา เจริญวงษ์ "บทความสำรวจความคิดความเข้าใจการปฏิบัติตามแนวทฤษฎีใหม่" ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการของ สถาบันวิจัยพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มกราคม, ๒๕๔๒

ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ "ข้อคิดเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจการเงินของประเทศ" เอกสารภายใน, ๒๕๓๐

ชัยอนันต์ สมุทวณิช "ทฤษฎีใหม่ : มิติที่ยิ่งใหญ่ทางความคิด" ในเอกสารประกอบการสัมมนาโครงการปราชญ์เพื่อแผ่นดิน : ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน จ.นนทบุรี ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๑, สถาบันนโยบายการศึกษา, ๒๕๔๑

ณัฐพงศ์ ทองภักดี และคณะ "การปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้านการค้าระหว่างประเทศ" ในเอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ TDRI ประจำปี ๒๕๔๒, ๒๕๔๒

ดนุวัต เพ็งอ้น และคณะ "การวิจัยและพัฒนาระบบการเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : มิติใหม่ของการเกษตรเพื่อสุขภาพและความอยู่รอด" มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มกราคม ๒๕๔๐

เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ "บรรษัทภิบาลกับเศรษฐกิจพอเพียง" ในเอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ TDRI ประจำปี ๒๕๔๒, ๒๕๔๒

ทรงชัย ติยานนท์ "การศึกษาทัศนคติของเกษตรกรในการสร้างความมั่นคงทางรายได้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง" วิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์ มหาบัณฑิตการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๒

นิธิ เอียวศรีวงศ์ "มิติทางวัฒนธรรมในยุคเศรษฐกิจพอเพียง ความหมายและความสำคัญ" ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๔๔

นิพนธ์ พัวพงศกร "การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยกับแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง" ในเอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ TDRI ประจำปี ๒๕๔๒, ๒๕๔๒

ปกรณ์ วิชยานนท์ และ ยศ วัชระคุปต์ "ภูมิคุ้มกันต่อความผันผวนของเงินทุนจากต่างประเทศ" ในเอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ TDRI ประจำปี ๒๕๔๒, ๒๕๔๒

ประยงค์ เนตยารักษ์ และคณะ "การประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ" คณะเศรษฐศาสตร์และสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประเวศ วะสี เศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางประชาสังคม : แนวพลิกฟื้นเศรษฐกิจสังคม กรุงเทพ : สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน, ๒๕๔๒

ปรีชา พรหมมา "การวิเคราะห์รายได้ของเกษตรกร จากการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงในจังหวัดเพชรบูรณ์" วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๔๓

ปรียานุช พิบูลสราวุธ "ความเปราะบางทางเศรษฐกิจและสังคม : ประสบการณ์จากประเทศไทย (Socioeconomic Vulnerability : Experience from Thailand)" ๒๕๔๔

แผนกพัฒนาและบริการ "โครงการเกษตรธรรมชาติ บ้านดอนเปา ต.ดอนเป่า อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่" สถาบันวิจัยและพัฒนา, ๒๕๓๙-๒๕๔๑

ฝ่ายข้อมูลและติดตามประเมินผล สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ รายงานการประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๓, ๒๕๔๓

พรพิมล รัตนวาร และ ราเชนทร์ คชนิล "การประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในเขตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา" สาขาการเงินการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

พัชรี ลาสุด "ทัศนคติของนักศึกษาสถาบันราชภัฏมหาสารคามเกี่ยวกับบทบาทของผู้นำชุมชนต่อการพัฒนาท้องถิ่น" สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, ๒๕๔๓

พิษณุ อุตตมะเวทิน และคณะ "โครงการส่งเสริมการเพาะและเลี้ยงปลาเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจและทุพโภชนาการในประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๕

มนูญ ลอนเกิด และสุทธิรักษ์ หงสะมัด "สรุปผลงานวิจัยเรื่องยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนระดับครัวเรือน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง" ในหนังสือรวมบทความการเสวนาสหสาขาสหวิชาการระหว่างสถาบันแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๔๔, ๒๕๔๔

มานะ ถนอมภูวนาถ และคณะ "ผลการดำเนินการ ปัญหาและความต้องการของเกษตรกรที่ดำเนินงานภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในจังหวัดลพบุรี" สถาบันราชภัฏเทพสตรี, ๒๕๔๓

ละมัย ดอกแขมกลาง "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับป่าชุมชนโคกใหญ่ อ. วาปีปทุม จ. มหาสารคาม" สถาบันราชภัฏมหาสารคาม

วันเพ็ญ วอกลาง และป้อมเพชร ธารภรนุกุล "การติดตามประเมินผลโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางสังคมจากธนาคารพัฒนาเอเชีย งวดที่ ๑ : โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ", ๒๕๔๓

วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์ "กระบวนการเรียนรู้และการปรับตัวด้านเศรษฐกิจ เพื่อการพึ่งพาตนเองกรณีศึกษากลุ่มแปรรูปข้าว อ. โพนทราย จ. ร้อยเอ็ด" มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิโรจน์ ณ ระนอง "ความเสี่ยงและภูมิคุ้มกันในภาคเกษตรกรรมของไทย" ในเอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ TDRI ประจำปี ๒๕๔๒, ๒๕๔๒

ศรีวัฒน์ สุนทรโกษา "การศึกษาผลกระทบการตั้งหมู่บ้านวนเกษตร ในเขตรอยต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอู่ทองไฟ เขาขาด อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว" สถาบันราชภัฏพระนคร, ๒๕๔๔

ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์ "การพัฒนามูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการตลาดของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น" คณะวิทยาการจัดการสาขาการตลาด สถาบันราชภัฏยะลา

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ "โครงการวิจัยเศรษฐกิจท้องถิ่น ๒๐๐ อำเภอ", ๒๕๔๕-๒๕๔๖

สมคิด พรหมจุ้ย และคณะ "ความพอเพียงกับการอยู่รอดของสังคมชนบทไทย : กรณีหมู่บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Self-Sufficiency for Survival of Thai Rural Society: The Case Study of Villages in the Northeast)" มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สมชัย จิตสุชน "พฤติกรรมที่ไม่พอเพียงกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ" ในเอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ TDRI ประจำปี ๒๕๔๒, ๒๕๔๒

สมิทธิ์ คำเพิ่มพูล และประยุทธ พันธุลาภ "Sufficiency Economy: The Resources Management for Peaceful and Sustainable Development" มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๔๔

สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย "การกำหนดนโยบายการเงิน" ในเอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ TDRI ประจำปี ๒๕๔๒, ๒๕๔๒

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ "การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ในเอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ TDRI ประจำปี ๒๕๔๒, ๒๕๔๒

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ "แนวคิดการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงด้วยโครงสร้างการผลิตที่เหมาะสม" ในเอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ TDRI ประจำปี ๒๕๔๒, ๒๕๔๒

สำนักงานนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สรุปผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐกิจแบบพอเพียงเฉลิมพระเกียรติในรอบ ๒ ปี (๒๕๔๑-๒๕๔๒) กรุงเทพ: บพิธการพิมพ์, ๒๕๔๒

สุทธาภา อมรวิวัฒน์ "การลงทุนด้านสาธารณูปโภคและการบริหารจัดการทรัพยากรแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่พึ่งพิงระบบการชลประทานขนาดเล็ก (Infrastructure Investment and Policy Management of Water Resources for Small-scale Irrigated Agriculture)" วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology (MIT), ๒๕๔๕

สุนันทา โชติเสถียร "การวิจัยเศรษฐกิจชุมชนการเกษตร พึ่งตนเองด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านชุมชนคลองผู้ใหญ่ปลื้ม (ชุมชนเกษตรรุ่งเรืองทรัพย์)" สถาบันราชภัฏ, ๒๕๔๕

สุเมธ ตันติเวชกุล "การดำเนินชีวิตในระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ" มติชนรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๖ (๕ ธันวาคม ๒๕๔๑) กรุงเทพ: มติชน, ๒๕๔๑

สุเมธ ตันติเวชกุล "เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ" บรรยายพิเศษ, ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๒

เสน่ห์ จามริก "เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน" ไทยโพสต์ ฉบับที่ ๒๑๔-๒๑๕

เสรี สีลาลัย "เศรษฐกิจชุมชนกับเศรษฐกิจแห่งชาติ" ในรายงานเบื้องต้นเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านไทย โครงการวิจัยเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านไทย และโครงการพลวัตรทางเศรษฐกิจชุมชน ๓ ลุ่มน้ำ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปี ๒๕๔๔, ๒๕๔๔

ไสว บุญมา เศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิปัญญาชาติไทย กรุงเทพ: พี.เอ.ลีฟวิ่ง, ๒๕๔๓

หะสัน หมัดหมาน และคณะ "การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงในจังหวัดชายแดนภาคใต้" วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ๒๕๔๖

อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา "ทฤษฎีใหม่: มุมมองทางเศรษฐศาสตร์" ในเอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ TDRI ประจำปี ๒๕๔๒, ๒๕๔๒

อนันต์ อนันตกูล "ปรัชญาการพัฒนา: ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ มิติธรรมศาสตร์และการเมือง" ในเอกสารประกอบการสัมมนาโครงการปราชญ์เพื่อแผ่นดิน: ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ, สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน บรรยายพิเศษ, ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๑

อภิชัย พันธเสน "เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงกับการวิเคราะห์ตามความหมายของนักเศรษฐศาสตร์" ในเอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ TDRI ประจำปี ๒๕๔๒, ๒๕๔๒

อภิชัย พันธเสน "เศรษฐกิจพอเพียงในฐานะรูปแบบที่พึงปรารถนาของระบบสวัสดิการสังคมไทย" ในหนังสือรวมบทความการเสวนาสหสาขาสหวิชาการระหว่างสถาบันแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๔๔, ๒๕๔๔

อรสุดา เจริญรัก "เศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย" ในหนังสือรวมบทความการเสวนาสหสาขาสหวิชาการระหว่างสถาบันแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๔๔, ๒๕๔๔

อลิศา เชยประเสริฐ และ พรทิพย์ รังสฤษฎ์วุฒิกุล "การศึกษาชุมชนพึ่งตนเองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแบบยั่งยืน ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดลำปาง" มหาวิทยาลัยโยนก

อัญญา สุวรรณศรีนนท์ "ทฤษฎีใหม่: แนวทางสู่การดำเนินชีวิตบนพื้นฐานทางเกษตรกรรมในภาคชนบทอย่างยั่งยืน (The New Theory: A Path to Sustainable Agriculturally Based Rural Livelihoods in Thailand)" วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัย London School of Economics, ๒๕๔๔

อำพล เสนาณรงค์ "ทิศทางการพัฒนาชนบทตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง" ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการของสถาบันวิจัยพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น, มกราคม, ๒๕๔๒