พฤกษาชื่อหวาน เฉาะจาวตาล จิบ...น้ำหวานเมาหรือจะเอาน้ำส้มโตนด

ผู้เขียน

มานพ อำรุง

เอกสารที่มา

เทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 680 (ต.ค. 2561) 28, 30, 32

หัวข้อ:

ตาลโตนด. น้ำตาลสด -- ตาลโตนด.

บทคัดย่อ

ตาลโตนด เป็นพืชตระกูลปาล์ม ที่อยู่ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร ได้สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากตาลโตนดเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร โดยจัดทำหนังสือชื่อ “ตาลโตนด ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปและรูปแบบโรงผลิต” เพื่อให้เกษตรกรรู้จักพันธุ์ตาลโตนด ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากตาล เช่น น้ำตาลสด จาวตาลเชื่อม ขนมตาล น้ำส้มสายชูหมัก และสามารถนำไปใช้ในการแปรรูป นำสู่การประกอบอาชีพได้ ตาลโตนดเป็นพืชสารพัดประโยชน์ ทุกส่วนนำมาแปรรูปได้ เช่น ช่อดอก งวงตาล และปลีตาล ให้น้ำหวาน คือ น้ำตาลใส หรือน้ำตาลสด ที่จะนำไปแปรรูปเป็นน้ำตาลปึก น้ำตาลปี๊บ น้ำตาลแว่น น้ำตาลหมัก แอลกอฮอล์ ส่วนผลตาล คือ ลูกตาลสด รวมทั้งจาวตาลเชื่อม สามารถนำมาบริโภคหรือจำหน่ายได้ โดยในบทความมีกรรมวิธีการหมักน้ำตาลเมาจากน้ำตาลสด และวิธีการทำน้ำส้มสายชูหมัก หรือที่เรียกตามภูมิปัญญาท้องถิ่นว่า “น้ำส้มโตนด”ด้วย