การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ DEVELOPMENT OF HEALTHY DRINK PRODUCTS

ผู้เขียน

วิมลศรี พรรธนประเทศ

เอกสารที่มา

FOOD FOCUS THAILAND 13, 149 (ส.ค. 2561) 84-91

หัวข้อ:

เครื่องดื่ม. ผลิตภัณฑ์. เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ.

บทคัดย่อ

นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม เริ่มตั้งแต่การคิดค้น สรรหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆ เช่น สมุนไพร/สารสกัด ส่วนผสมอาหารใหม่ (Novel ingredient) วัตถุดิบที่ผ่านการดัดแปรพันธุกรรม การพัฒนากระบวนการผลิตใหม่ๆ เช่นใช้เอนไซม์ ใช้นาโนเทคโนโลยี มาพัฒนาให้ตรงความต้องการของผู้บริโภค ประเภทเครื่องดื่มแบ่งเป็น เครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ กรรมาวิธีการผลิตเครื่องดื่ม เริ่มตั้งแต่ การเตรียมวัตถุดิบและการผสมส่วนผสม กระบวนการฆ่าเชื้อโดยใช้ความร้อนและไม่ใช้ความร้อน การบรรจุลงภาชนะบรรจุแบบปลอดเชื้อ บรรจุกระป๋อง บรรจุในสภาวะไม่ปลอดเชื้อ โดยทุกกระบวนการต้องควบคุมคุณลักษณะด้านต่างๆของเครื่องดื่มที่มีผลต่อความต้องการของผู้ผลิตหรือผู้บริโภคและสอดคล้องกับมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ ลักษณะปรากฏ ความขุ่น-ใส ลักษณะเนื้อสัมผัส กลิ่นและรสชาติ องค์ประกอบทางเคมี คุณค่าทางโภชนาการและความเหมาะสมและความปลอดภัยในการบริโภค ซึ่งข้อดีของการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ทำให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ลดการสูญเสียวัตถุดิบและผลผลิต ลดระยะเวลาการทำงาน และต้นทุนการผลิต ซึ่งผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในปัจจุบันมีหลายชนิด อาทิ น้ำผักเชียงดาและน้ำผักหวานบ้าน เครื่องดื่มข้าวกล้องและธัญพืชบดผงสูตรเสริมเบต้ากลูแคน ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำผักผลไม้รวมเสริมสารไบโอฟลาโวนอยด์สกัดจากใบบัวบก