การแช่เยือกแข็งผักและผลไม้

ผู้เขียน

ปัณณธร ภัทรสถาพรกุล

เอกสารที่มา

วารสารสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย ปีที่ 6 ฉบับที่ 23 ว/ด/ป ก.ย. 2550 หน้า 19-22

หัวข้อ:

ผักแช่แข็ง, ผลไม้--การแช่เยือกแข็ง

บทคัดย่อ

ไม่มี