ไบโอพลาสติก

ผู้เขียน

คมส์ ธนนท์ศุข

เอกสารที่มา

หมอชาวบ้าน 39, 459 (ก.ค. 2560) 27

หัวข้อ:

พลาสติก. พลาสติก. -- การย่อยสลายทางชีวภาพ. พลาสติกชีวภาพ.

บทคัดย่อ

ไบโอพลาสติก หรือพลาสติกชีวิภาพ เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการลดการสูญเสียผลิตผลสดเพื่อความมั่นคงอาหาร และความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนาพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ภายใน 4 เดือน ซึ่งทำจากแป้งมันสำปะหลังและแป้งข้าวโพด เพื่อทดแทนถุงพลาสติกแบบเดิมซึ่งเป็นผลพลอยได้จากปิโตเลียม ที่ใช้เวลา 450 ปีในการย่อยสลาย ซึ่งสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อม และเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในไบโอพลาสติก จึงมีการทำไบโอพลาสติก เพื่อบรรจุชุดส้มตำ พบว่ายืดอายุได้ 7-10 วัน ขึ้นกับสภาพความเย็นในการเก็บรักษา ทั้งนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้งบประมาณต่อยอดในการวิจัย กับโรงงานอุตสาหกรรมผลิตถุงไบโอพลาสติกขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม เพื่อตอบโจทย์ให้เกษตรกร และคนทั่วไปใช้ถุงพลาสติกชีวภาพ