Feasibility study of the use of residue from tea manufacturing process = การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากเศษชาที่เหลือจากกระบวนการผลิต

ผู้เขียน

ประกายทิพย์ เอกวงศ์ศุภศาล

เอกสารที่มา

วิทยานิพนธ์. (2005) 105 หน้า

หัวข้อ:

บทคัดย่อ

From Doi Tung’