Food Truck ในประเทศไทย : กระแสแฟชั่นหรือแนวโน้มใหม่

ผู้เขียน

ศิริจรรยา เครือวิริยะพันธ์

เอกสารที่มา

วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 34, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2559) 109-117

หัวข้อ:

รถตู้ขายอาหาร--การตลาด.

บทคัดย่อ

Food Truck เป็นธุรกิจที่ประกอบและจำหน่ายอาหารประเภทหนึ่ง โดยใช้รถที่มีการออกแบบมาให้เป็นร้านอาหาร ซึ่งรถดังกล่าวอาจจะจอดประจำที่ใดที่หนึ่ง หรือเคลื่อนย้ายไปตามจุดที่มีลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ลักษณะของ Food Truck คือ เจ้าของรถ คนขับ คนประกอบอาหาร เป็นคน ๆ เดียวกัน ผู้ขายสามารถเจรจา สื่อสาร ทักทายกับลูกค้าได้โดยตรง ในปี พ.ศ. 2558 Food Truck ในประเทศไทย ได้รับความนิยมอย่างมาก เช่น Danial Thaiger Burger เป็น Food Truck ขายเบอร์เกอร์สไตล์อมริกัน Food Truck พิซซ่า ยี่ห้อ Pizza Aroy และ Food Truck อาหารญี่ปุ่น Kofuku ซึ่ง Food Truck ในประเทศไทย จะมีรายการอาหารตอบโจทย์ผู้บริโภคหลายกลุ่ม แตกต่างไปตามลักษณะของผู้บริโภค และมีแนวโน้มที่น่าสนใจในการทำธุรกิจ