พัฒนาเชื้อทำ “ปลาร้า” ได้ปลาร้าหมักไวกว่าเดิม

ผู้เขียน

ศิริประภา เย็นยอดวิชา

เอกสารที่มา

เทคโนโลยีชาวบ้าน 30, 658 (พ.ย. 2560) 68-69

หัวข้อ:

ปลาร้า. ปลาร้า--การแปรรูป. ปลาร้า--จุลินทรีย์.

บทคัดย่อ

กล้าเชื้อปลาร้าชีวภาพพร้อมใช้ สำหรับเร่งกระบวนการหมักปลาร้าและกระบวนการผลิต เป็นการใช้เทคโนโลยีผลิตทางชีวภาพและวิศวกรรม เป็นผลงานที่ร่วมมือกัน 4 สถาบันการศึกษา ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งการหมักปลาร้าด้วยกล้าเชื้อปลาร้าชีวภาพ จะทำให้ได้ปลาร้าหมักภายใน 3-4 เดือน ทำให้ลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนในกระบวนการหมักปลาร้า ผลผลิตแปรรูปที่ได้จากปลาร้าหมักจากกล้าเชื้อชีวภาพพร้อมใช้ คือปลาร้าผงพร้อมใช้ในอาหารและปลาร้าฟูทรงเครื่อง หากผู้ประกอบการ กลุ่มแม่บ้านหรือเอสเอ็มอี สนใจความรู้ในการทำเมนูที่พัฒนาจากเทคโนโลยีดังกล่าว สามารถขอความอนุเคราะห์ไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้ หากจะนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ติดต่อที่ สำนักงานกองทุนสนับสุนนการวิจัยและสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ