การประเมินความปลอดภัยอาหารมนุษย์และสัตว์

ผู้เขียน

Harry A. Kuiper and Claudia Paoletti

เอกสารที่มา

Journal of AOAC International Vol. 98 No. 2 Date: 2015 Page:252-258

หัวข้อ:

บทคัดย่อ

ความสำคัญของการสุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม หลักการทั่วไปเพื่อความปลอดภัยและการประเมินผลทางโภชนาการของอาหารมนุษย์และ อาหารสัตว์และความเสี่ยงต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับสารอันตราย ระบุว่าได้รับการพัฒนาโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ และองค์การอนามัยโลก และได้รับการต่อเติมให้ละเอียดยิ่งขึ้นในโครงการอาหารปลอดภัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากสหภาพยุโรป เราเน้นบทบาทสำคัญของการสุ่มตัวอย่างในการประเมินความปลอดภัยอาหารมนุษย์ /สัตว์ การสุ่มตัวอย่างที่มีคุณภาพสูงควรจะนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้แน่ใจว่าการใช้งาน ของกลุ่มตัวอย่างที่เพียงพอและที่เป็นตัวแทนเป็นวัสดุทดสอบสำหรับการชี้บ่ง อันตราย คุณลักษณะทางพิษวิทยาและโภชนาการของสิ่งอันตรายที่เหมือนกัน รวมทั้งเพื่อการประเมินระดับเปิดเชิงปริมาณและความน่าเชื่อถือของอาหารมนุษย์ / สัตว์ หรือสารประกอบที่เกี่ยวข้อง สำหรับมนุษย์และสัตว์ ความสำคัญของการสุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนจะเน้นผ่านตัวอย่างของการวิเคราะห์ความเสี่ยงในพื้นที่ที่แตกต่างกันของการผลิต อาหารมนุษย์ / สัตว์ ทฤษฎีของการสุ่มตัวอย่าง ได้รับการยอมรับเป็นกรอบเฉพาะในการที่จะให้ความถูกต้องและความแม่นยำของขั้นตอน การสุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับความต่อเนื่องของแหล่งเพาะปลูกกับ ความต้องการในการบริโภคซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ ดังนั้น ทฤษฎีของการสุ่มตัวอย่าง จะต้องรวมการเข้าถึงการประเมินความเสี่ยงที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชา ชาติ / องค์การอนามัยโลก ได้จัดตั้งไว้อย่างดี เพื่อรับประกันเค้าโครงความโปร่งใสและถูกต้องสำหรับการประเมินความเสี่ยงและ กระบวนการการตัดสินใจ