พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลของคนไทย อายุ 10-35 ปี พ.ศ. 2555

ผู้เขียน

ปิยะดา ประเสริฐสม

เอกสารที่มา

วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 39, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2559) 90-102

หัวข้อ:

น้ำตาล--เครื่องดื่ม--วิจัย.

บทคัดย่อ

เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลเป็นแหล่งน้ำตาลหลักที่คนไทยบริโภคเป็นประจำ ซึ่งทำให้ได้รับน้ำตาลมากเกินพอดี และจะนำสู่การเกิดภาวะอ้วนและโรคฟันผุได้ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลในคนไทยอายุ10-35 ปี โดยทำการสำรวจด้วยแบบสัมภาษณ์ ซึ่งดำเนินการระหว่าง เดือน ธันวาคม 2555- มกราคม 2556 การสำรวจได้ทำการสุ่มตัวอย่างเพื่อเป็นตัวแทนในระดับประเทศ โดยสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งหลายชั้นภูมิ (stratified-multistage sampling) จากกรุงเทพ และเมืองขนาดใหญ่ 4 เมืองในทุกภาค ผลการศึกษา พบว่า ตัวอย่างที่ได้จากการสำรวจทั้งสิ้น 2,238 คน ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ร้อยละ 40 ชอบดื่มเครื่องดื่มผสมน้ำตาล และร้อยละ 40-50 ดื่มมากกว่า 3 วัน/สัปดาห์ ในระยะ 30 วันที่ผ่านมาในระยะ 30 วันที่ผ่านมา นม น้ำอัดลม น้ำผลไม้ นมเปรี้ยวเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เมื่อถามถึงการลดปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่ม ลง 50 % พบว่า ร้อยละ 32.6 ของตัวอย่างตอบว่าจะดื่มน้อยลง และร้อยละ 4.3 จะเลิกดื่ม และเมื่อถามว่าหากมีการขึ้นราคาเครื่องดื่ม พบว่า การขึ้นราคาเครื่องดื่มในทุกๆ ร้อยละ 25 ของราคา จะพบว่าอัตราการตัดสินใจเลิกดื่มของตัวอย่างจะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 50 จากค่า baseline การศึกษานี้ให้เห็นว่า มาตรการทางด้านราคาจะส่งผลต่อการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลซึ่งจะช่วยควบคุมการบริโภคน้ำตาลของคนไทยได้