การเปรียบเทียบมาตรฐานสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารตามหลัก Global Food Safety Iniatives

ผู้เขียน

ธีรนาถ ลิ้มปิโชติกุล

เอกสารที่มา

FOOD FOCUS THAILAND ปีที่ 6 ฉบับที่ 63 ว/ด/ป มิ.ย. 2554 หน้า 32-35

หัวข้อ:

ภาชนะบรรจุอาหาร--มาตรฐาน, ภาชนะบรรจุอาหาร--มาตรการความปลอดภัย

บทคัดย่อ

ไม่มี