ไนเตรท และไนไตรท์ใน "หมูแผ่นกรอบ หมูหวาน เนื้อเค็ม"

ผู้เขียน

ไม่ระบุ

เอกสารที่มา

ฉลาดซื้อ 23, 184 (มิ.ย. 2559) 32-38

หัวข้อ:

หมูแผ่น--การแปรรูป.

บทคัดย่อ

หมูแผ่นกรอบ หมูหวาน หมูเค็มหรือเนื้อเค็ม เป็นอาหารที่ผ่านการแปรรูป เพื่อเพิ่มรสชาติ ช่วยถนอมอาหารและสามารถจำหน่ายได้สะดวกขึ้น ซึ่งอาจมีการใส่ไนเตรทและไนไตรท์ในผลิตภัณฑ์ จึงมีการสุ่มตรวจหาปริมาณไนเตรทและไนไตรท์ในหมูแผ่นกรอบ หมูหวาน หมูเค็ม และเนื้อเค็ม จำนวน 14 ตัวอย่าง พบว่า มี 10 ตัวอย่าง (ร้อยละ 71) ใส่สารไนเตรท ไนไตรท์แต่ไม่เกินปริมาณสูงสุดที่กำหนดให้ใช้ ตามประกาศ อย. เรื่องข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร มี 1 ตัวอย่างที่มีปริมาณไนเตรทเกินค่าปริมาณสูงสุดที่ให้ใช้ คือหมูสวรรค ร้านหมูหมู พบในเตรทสูงถึง 2033.16 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ทั้งนี้ผู้บริโภคไม่ควรรับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์แปรรูปบ่อยครั้งเกินไป เพราะมีความเสี่ยงต่อการรับสารเคมีที่ใช้เจือปนเพื่อถนอมอาหารในปริมาณมากซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้