มาตรการใช้พลาสติคหมุนเวียนสำหรับภาชนะสัมผัสอาหารของสหภาพยุโรป

ผู้เขียน

วินัย ปิติยนต์

เอกสารที่มา

FOOD QUATEALY ปีที่ 15 ฉบับที่ 132 ว/ด/ป ต.ค. 2551 หน้า 52-56

หัวข้อ:

บรรจุภัณฑ์พลาสติกแปรใช้ใหม่--ระเบียบปฎิบัติ--ยุโรป

บทคัดย่อ

ไม่มี