การใช้ประโยชน์น้ำมันปลาน้ำจืดที่อุดมด้วยโอเมก้า-9 เป็นอาหารปลา

ผู้เขียน

ธีระวัฒน์ รัตนพจน์, เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน, สุดาพร ตงศิริ, ดวงพร อมรเลิศพิศาล

เอกสารที่มา

วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ 41, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2561) 185-198

หัวข้อ:

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้นำก้อนไขมันในช่องท้องที่เป็นส่วนเหลือใช้จากอุตสาหกรรมการแปรรูปปลาหนังลูกผสม (ปลาเทโพ xปลาสวาย) มาสกัดเป็นน้ำมันปลาน้ำจืด และศึกษาองค์ประกอบของกรดไขมัน สมบัติทางกายภาพและเคมี รวมถึงผลต่ออัตราการเจริญเติบโตและภาวะออกซิเดชันโดยเลี้ยงปลาหนังลูกผสม (ปลาบึก x ปลาสวาย) จำนวน 120 ตัว ด้วยอาหารผสมน้ำมันปลา 4 สูตร และวัดหาระดับมาลอนไดอัลดีไฮด์ที่บ่งบอกถึงภาวะออกซิเดชัน พบว่าน้ำมันปลาน้ำจืดมีปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวใกล้เคียง