อย. เตือน...เพื่อความปลอดภัย อย่าซื้อไส้กรอกสีแดงผิดปกติมาบริโภค

ผู้เขียน

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, Public and Consumer Affairs Advertisement Control Division, Food and Drug Administration, Publi

เอกสารที่มา

วารสารโภชนาการ ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 (เม.ย. - มิ.ย. 2551) หน้า 45, The Nutrition Association of Thailand Vol.43 No.2 (April - June 2008) Page. 45, The Nutrition Association of Thailand Vol.43 No.2 (April - June 2008) Page. 45,

หัวข้อ:

ไส้กรอก--สี

บทคัดย่อ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เตือนผู้บริโภคอย่าซื้อไส้กรอกที่มีลักษณะสีแดงสดผิดปกติมารับประทานเป็นอันขาด เพราะอาจได้รับอันตรายจากการใส่สีและวัตถุกันเสียสูงเกินมาตรฐาน ทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ ซึ่งปริมาณที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้ใช้ต้องไม่เกิน 125 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ถ้าผู้บริโภคได้รับสารดังกล่าวในปริมาณมากเกินไปจะทำให้เกิดอาการคลายตัวของหลอดเลือดเกิดสภาวะที่เม็ดเลือดแดงไม่รับออกซิเจน หน้าแดง ปวดศีรษะถ้าได้รับในปริมาณมากๆ จะเกิดอาการเนื้อตัวเขียว คลื่นไส้ อาเจียน และเป็นลม ซึ่งอาการเหล่านี้จะยิ่งอันตรายหากเกิดในเด็ก