การผลิตน้ำพริกกุ้งเสียบได้มาตรฐาน

ผู้เขียน

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สุราษฎร์ธานี

เอกสารที่มา

จดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 8 ว/ด/ป ส.ค. 2551 หน้า 8

หัวข้อ:

น้ำพริกกุ้งเสียบ--มาตรฐาน

บทคัดย่อ

ไม่มี