กล้วยฉาบปานน้อย... เมืองแพร่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปภายใต้ "โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ"

ผู้เขียน

บุญฤทธิ์ เผือกวัฒนะ

เอกสารที่มา

เทคโนโลยีชาวบ้าน 30, 659 (พ.ย. 2560) 104-105

หัวข้อ:

กล้วยฉาบ. กล้วยฉาบ--แง่โภชนาการ.

บทคัดย่อ

กลุ่มแปรรูปกล้วยฉาบปานน้อยเป็นกลุ่มเกษตรกรหมู่บ้านปานน้อย อำเภอลอง จัดหวัดแพร่ ที่ได้เข้าร่วมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน การแปรรูปกล้วยของกลุ่มเน้นเรื่องความสะอาดใช้น้ำมันทอดครั้งเดียว วัตถุดิบที่นำมาใช้เป็นกล้วยน้ำว้า กล้วยหักมุม และกล้วยหอมในท้องถิ่น แปรรูปตามคำสั่งซื้อ จุดเด่น คือ รสชาติ ความกรอบ กินแล้วไม่สากลิ้น ด้วยกรรมวิธีดังนี้ ปอกเปลือกกล้วย ถ้ามียางจะแช่น้ำผสมเกลือ 10 นาที ไสกล้วย ทอดแผ่นกล้วยในกระทะที่มีน้ำมันพืชร้อนจนเหลือง ตักพักไว้สะเด็ดน้ำมัน คลุกกล้วยกับน้ำปรุงรสที่มีส่วนผสมของน้ำ น้ำตาลและเกลือ ซึ่งคนเข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วนำไปทอดในน้ำมันร้อนปานกลางอีกครั้ง ตักใส่ภาชนะรองซับน้ำมันก่อนนำบรรจุในภาชนะและจัดส่งตามคำสั่งซื้อ