การตกค้างของยาปฏิชีวนะในอกไก่และตับไก่สด

ผู้เขียน
เอกสารที่มา

ฉลาดซื้อ 25, 209 (ก.ค. 2561) 25-33

หัวข้อ:

ยาปฏิชีวนะ. ไก่.

บทคัดย่อ

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และเครือข่ายผู้บริโภคในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สุ่มเก็บตัวอย่างอกไก่และตับไก่สดจากห้างสรรพสินค้า ตลาดสด และห้างออนไลน์ จำนวนทั้งสิ้น 62 ตัวอย่าง แบ่งเป็นอกไก่สดจำนวน 32 ตัวอย่าง และตับไก่สดจำนวน 30 ตัวอย่าง นำมาตรวจวิเคราะห์หาการตกค้างของยาปฏิชีวนะ 3 ชนิด จาก 3 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 Enrolfloxacin กลุ่มที่ 2 Doxycycline กลุ่มที่ 3 Amoxycillin ผลการตรวจวิเคราะห์ พบการตกค้างของยาปฏิชีวนะ 26 ตัวอย่างหรือคิดเป็นร้อยละ 41.93 โดยพบ 5 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 8.06 ตกมาตรฐานการใช้ยาปฏิชีวนะชนิดเอนโรฟลอคซาซิน (Enrofloxacin) อีก 21 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 33.87 พบการปนเปื้อนของยาด็อกซีไซคลิน (Doxycycline) ตรวจไม่พบยาปฏิชีวนะชนิดอะม็อกซีซิลลิน (Amoxicillin) ส่วนอีก 36 ตัวอย่างนั้นตรวจไม่พบยาปฏิชีวนะทั้ง 3 กลุ่ม