๑. อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา - ทฤษฎีใหม่: มุมมองทางเศรษฐศาสตร์

เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ TDRI ๒๕๔๒