๘. ประเวศ วะสี - เศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางประชาสังคม : แนวทางพลิกฟื้นเศรษฐกิจสังคม

๒๕๔๒