๗.๒ คำอธิบาย

บทเรียนที่ได้จากการพัฒนาประเทศตลอดระยะเวลา ๔๐ ปีที่ผ่านมา คือ การใช้ปัจจัยความเจริญทางเศรษฐกิจในการวัดระดับการพัฒนาประเทศเป็นสำคัญ โดยให้คุณค่าทางเงินตราและวัตถุเป็นที่ตั้งจนนำไปสู่การพัฒนาที่ขาดสติและขาดการยั้งคิด

การพัฒนาที่ขาดสติและยั้งคิด เกิดขึ้นจากกระแสที่มุ่งไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม อันเนื่องมาจากความเชื่อที่ว่าการพัฒนาอุตสาหกรรม เป็นแนวทางที่นำมาสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ถึงแม้การพัฒนาทางอุตสาหกรรมนำมาซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงแรก แต่การขยายตัวทางเศรษฐกิจนั้นเป็นไปอย่างไม่ยั่งยืน เนื่องจากปัจจัยหลักที่ประเทศไทยใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้น ไม่ได้ตั้งอยู่บนสภาพความเป็นจริง สติปัญญา และแนวทางการดำเนินชีวิตแบบไทย

แนวทางการพัฒนาดังกล่าว จำเป็นต้องพึ่งพาปัจจัยหลักจากภายนอกประเทศ ได้แก่

  • เงินทุน นำมาสู่การเกิดภาระหนี้ของประเทศ

  • เทคโนโลยี เน้นการถ่ายโอนมากกว่าพัฒนา

  • เทคโนโลยี ทำให้ต้องพึ่งพาต่างประเทศ

  • คน ขาดการส่งเสริมขบวนการเรียนรู้ในระบบการศึกษาอย่างจริงจัง

ผู้บรรยายอธิบายว่า เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริเป็นแนวทางที่เน้นการปูรากฐานในชีวิต สร้างระบบชีวิตที่สอดคล้องกับความเป็นจริงและความเป็นไทย ดังนั้น พระราชดำริในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง จึงสามารถใช้เป็นเครื่องควบคุมการขาดสติและการยั้งคิด อันเนื่องมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว

เนื้อแท้ของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริคือ ความพอประมาณ ที่ตั้งอยู่บนความชื่อสัตย์โดยไม่เบียดเบียนผู้อื่น ความมีเหตุมีผล ซึ่งทำให้ไม่ขาดสติ ไม่ฟุ่มเฟือย และรู้รักสามัคคี ซึ่งเกิดจากความรัก ความเมตตา ความเอื้ออาทรต่อกัน อันเกิดผลในทางสร้างสรรค์ต่อสังคม

ผู้บรรยายได้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องความพอดีความพอประมาณ ว่าควรมีทั้งหมด ๕ ประการ ดังต่อไปนี้ คือ (๑) มีความพอดีด้านจิตใจ คือการตั้งสติ (๒) ตั้งปัญญาโดยเริ่มที่ตนเอง (๓) มีความเมตตา (๔) เอื้ออาทร (๕) มีความเข้าใจ

  • ความพอดีทางด้านสังคม คือสร้างความพอดีในทุกระดับของสังคม โดยเริ่มจากครอบครัว ชุมชน และสังคม

  • ความพอดีในทางด้านเศรษฐกิจ คือต้องอยู่อย่าง พอดี พอมี พอกิน ไม่หรูหราฟุ่มเฟือย

  • ความพอดีทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ คือใช้อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรณรงค์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ

  • ความพอดีทางด้านเทคโนโลยี คือต้องใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาวะและความต้องการของประเทศ