๗.๑ บทสรุป

ผู้บรรยายเห็นว่า การดำเนินชีวิตและการพัฒนาประเทศตลอดระยะเวลา ๔๐ ปีที่ผ่านมา มุ่งเน้นไปที่ความเจริญทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญ จนนำไปสู่การพัฒนาที่ขาดสติและขาดความยั้งคิด ละเลยพื้นฐานสติปัญญาและวิถีการดำเนินชีวิตของไทย

เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริซึ่งเน้นหลักความพอดีพอประมาณสามารถใช้เป็นเครื่องควบคุมความไร้สติและขาดการยับยั้งของคน อันเนื่องมาจากการมุ่งขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว