๕.๑ บทสรุป

ผู้เขียนเห็นว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่สอดคล้องกับแนวคิดของเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก และได้อธิบายองค์ประกอบของความพอเพียงอันได้แก่ ความพอประมาณ โดยการวิเคราะห์ Utility function และความมีเหตุผลด้วยแนวคิดของ Rational behaviour