๓. อำพล เสนาณรงค์ - ทิศทางการพัฒนาชนบท ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

การประชุมวิชาการของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๔๒