๑. วิโรจน์ ณ ระนอง - ความเสี่ยงและภูมิคุ้มกันในภาคเกษตรกรรมของไทย

เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ TDRI ๒๕๔๒