บันทึกความพอเพียง

"..พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น
ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง อะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง"

พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมประชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑
"ความก้าวหน้านั้น...ก็ได้ให้สูตรไว้แล้วว่าทำยังไงให้ก้าวหน้า คือ จะต้องสามัคคีกัน
ร่วมกันทำ แล้วถ้าร่วมกันทำ มันก้าวหน้าได้ แต่ถ้าไม่ร่วมกันทำ ไม่มีทางก้าวหน้า"

พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๔
"..ผู้มีปัญญาทุกระดับจึงต้องถือเป็นภาระหน้าที่ ที่จะต้องรู้จักรับ รู้จักใช้ความรู้
อย่างถูกต้องเพื่อสามารถพิจารณาการกระทำให้เหมาะสมแก่ทุกกรณี..."

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๒๘ สิงหาคม ๒๕๑๘
"...หากบุคคลใดมีความรู้สูงแต่ขาดหิริโอตตัปปะ คือ ไม่มีความละอายต่อบาป
นำความรู้นั้นไปใช้ในทางมิชอบ ก็จะทำให้สังคมเดือดร้อน"

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๐๖
หากท่านผู้ใดสนใจที่จะขอข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่

กลุ่มงานเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารสมอง
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
6๖๒ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
[email protected]
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๒๔๐๗ โทรสาร -๒๒๘๑-๖๑๒๗
หรือ www.nesdb.go.th/SufficiencyEcon/main.htm
หรือ www.sufficiancyeconomy.org

กลุ่มงานเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
6๖๒ ถ.กรุงเกษม แขวงวัดโสมนัสฯ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐
โทรศัพท์ -๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๒๔๐๗ โทรสาร -๒๒๘๑-๖๑๒๗