ตามเนื้อผ้า

ตามเนื้อผ้า เป็นสำนวน หมายความว่า ตรงตามคุณภาพหรือตาม ลักษณะที่เป็นจริง สำนวนนี้มาจากการเปรียบเทียบว่าผ้ามีหลายชนิด มีความ หนาบางต่างกัน มีเนื้อต่างกัน ราคาของผ้าจึงแปรไปตามคุณภาพของผ้า ผ้าเนื้อดีมักมีราคาแพง

เทศน์ตามเนื้อผ้า หมายความว่าสั่งสอนธรรมะไปตามเนื้อความที่มี ปรากฏในคัมภีร์ โดยไม่มีการพลิกแพลงหรือเพิ่มเติมข้อความใด เช่น ท่าน เจ้าอาวาสวัดนี้มักไม่ชอบเทศน์ตามเนื้อผ้า ท่านมักยกเหตุการณ์ปัจจุบัน ไปเปรียบเทียบกับหลักธรรม

พิจารณาตามเนื้อผ้า หมายความว่า ตริตรอง สอบสวนไปตามหลักฐาน หรือพฤติกรรมหรือสภาพที่ปรากฏ โดยไม่ลำเอียง ไม่คำนึงถึงความสัมพันธ์ ส่วนตัว เช่น การพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการต้องพิจารณา ตามเนื้อผ้า, เรื่องพนักงานทำผิด คุณจะมาถือว่ามีความสัมพันธ์ฉันญาติ กับผู้จัดการไม่ได้ ถึงอย่างไรคณะกรรมการก็ต้องพิจารณาไปตามเนื้อผ้า แล้วลงโทษตามระเบียบของบริษัท

(ศ. ดร.กาญจนา นาคสกุล)