บทสวดมนต์สติปัฏฐาน 4

บทขัดสติปัฏฐานะปาฐะ

สัมพุทโธ ทิปะทังเสฏโฐมะหาการุณิโก มุนิ เอกายะนั ง มัคคัง นามะเวเนยยานัง อะเทสะยิกิลิฏฐะจิตตะสัตตานังจิตตัก๎เลสะวิสุทธิยาโสกานัง ปะริเทวานังอะติกกะมายะ สัพพะโสทุกขานัง โทมะนัสสานังอัตถังคะมายะ อัฏฐิตังญายัสเสวาธิคะมายะนิพพานัสสาภิปัตติยาสะติปัฏฐานะนาเมนะวิสสุตัง อิธะ สาสะเนจิตตัก๎เลสะวิสุทธัตถังตัง มัคคันตัมภะณามะ เส.

สติปัฏฐานปาฐะ

อัตถิ โข เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา สัมมาสัมพุทเธนะ เอกายะโน อะยัง มัคโค สั มมะทักขาโต สัตตานัง วิสุทธิยา โสกะปะริเทวานัง สะมะติกกะมายะ ทุกขะโทมะนัสสานัง อัตถังคะมายะ ญายัสสะ อะธิคะมายะ นิพพานัสสะ สัจฉิ กิริยายะ ยะทิทัง จัตตาโร สะติปัฏฐานา ฯ กะตะเม จัตตาโร ฯ

อิธะ ภิกขุ กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ อาตาปี สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง ฯ เวทะนาสุ เวทะนานุปัสสี วิหะระติ อาตาปี สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง ฯ จิตเต จิตตานุปัสสี วิหะระติ อาตาปี สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง ฯ ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ อาตาปี สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง ฯ

กะถัญจะ ภิกขุ กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ ฯ อิธะ ภิกขุ อัชฌัตตัง วา กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ พะหิทธา วา กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ ฯ อัชฌัตตะพะหิทธา วา กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ สะมุทะยะธัมมานุ ปัสสี วา กายัส๎มิง วิหะระติ วะยะธั มมานุปัสสี วา กายัส๎มิง วิหะระติ สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี วา กายัส๎มิง วิหะระติ อัตถิ กาโยติ วา ปะนัสสะ สะติ ปัจจุปัฏฐิตา โหติ ยาวะเทวะ ญาณะมัตตายะ ปะฏิสสะติมัตตายะ อะนิสสิโต จะ วิ หะระติ นะจะ กิญจิ โลเก อุปาทิยะติ ฯ เอวัง โข ภิกขุ กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ ฯ

กะถัญจะ ภิกขุ เวทะนาสุ เวทะนานุปัสสี วิหะระติ ฯ อิธะ ภิกขุ อัชฌัตตัง วา เวทะนาสุ เวทะนานุปัสสี วิหะระติ พะหิทธา วาเวทะนาสุ เวทะนานุปัสสี วิหะระติ ฯ

อัชฌัตตะพะหิทธา วา เวทะนาสุ เวทะนานุปัสสี วิหะระติ สะมุทะยะธัมมานุปัสสี วา เวทะนาสุ วิหะระติ วะยะธัมมานุปัสสี วา เวทะนาสุ วิหะระติ สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี วา เวทะนาสุ วิหะระติ อัตถิ เวทะนาติ วา ปะนัสสะ สะติ ปัจจุปัฏฐิ ตา โหติ ยาวะเทวะญาณะมัตตายะ ปะฏิสสะติมัตตายะ อะนิสสิโต จะ วิหะระติ นะ จะ กิ ญจิ โลเก อุ ปาทิยะติ. เอวัง โข ภิกขุ เวทะนาสุ เวทะนานุปัสสี วิหะระติ ฯ

กะถัญจะ ภิกขุ จิตเต จิตตานุปัสสี วิหะระติ ฯ อิธะ ภิกขุ อัชฌัตตัง วา จิตเต จิตตานุปัสสี วิหะระติ พะหิทธา วา จิตเต จิตตานุปัสสี วิหะระติ ฯ อัชฌัตตะพะหิทธา วา จิตเต จิตตานุปัสสี วิหะระติ สะมุทะยะธัมมานุปัสสี วา จิตตัส๎มิง วิหะระติ วะยะธัมมานุปัสสี วา จิตตัส๎มิง วิหะระติ สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี วา จิตตัส๎มิง วิหะระติ อัตถิ จิตตันติ วา ปะนัสสะ สะติ ปัจจุปัฏฐิตา โหติ ยาวะเทวะ ญาณะมัตตายะ ปะฏิสสะติมัตตายะ อะนิสสิโต จะ วิหะระติ นะจะ กิญจิ โลเก อุปาทิยะติ ฯ เอวัง โข ภิกขุ จิตเต จิตตานุปัสสี วิหะระติ ฯ

กะถัญจะ ภิกขุ ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ ฯ อิธะ ภิกขุ อัชฌัตตัง วา ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ พะหิทธา วา ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ ฯ อัชฌัตตะพะหิทธา วา ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิ หะระติ ฯ สะมุทะยะธัมมานุปัสสี วา ธัมเมสุ วิหะระติ วะยะธัมมานุปัสสี วา ธัมเมสุ วิหะระติ สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี วา ธัมเมสุ วิหะระติ อัตถิ ธัมมาติ วา ปะนัสสะ สะติ ปัจจุปัฏฐิตา โหติ ยาวะเทวะ ญาณะมัตตายะ ปะฏิสสะติมัตตายะ อะนิสสิโต จะ วิหะระติ นะ จะ กิญจิ โลเก อุปาทิยะติ ฯ เอวัง โข ภิกขุ ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ ฯ

อะยัง โข เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา สัมมาสัมพุทเธนะ เอกายะโน มัคโค สัมมะทักขาโต สัตตานัง วิสุทธิยา โสกะปะริเทวานั ง สะมะติกกะมายะ ทุกขะโทมะนัสสานัง อัตถังคะมายะ ญายัสสะ อะธิคะมายะ นิพพานัสสะ สัจฉิกิริยายะ ยะทิทัง จัตตาโร สะติปัฏฐานาติ ฯ

เอกายะนัง ชาติขะยันตะทัสสีมัคคัง ปะชานาติ หิตานุกัมปีเอเตนะ มัคเคนะ ตะริงสุ ปุพเพตะริสสะเร เจวะ ตะรันติ โจฆันติ ฯ