บทสวดมนต์พระพุทธคุณทำนองสรภัญญะ

องค์ใดพระสัมพุทธ สุวิสุทธะสันดาน

ตัดมูลเกลสมาร บ่ มิหม่นมิหมองมัว

หนึ่งในทัยท่าน ก็เบิกบานคือดอกบัว

ราคี บ่ พันพัว สุวะคนธะกำจร

องค์ใดประกอบด้วย พระกรุณาดังสาคร

โปรดหมู่ประชากร มะละโอฆะกันดาร

ชี้ทางบรรเทาทุกข์ และชี้สุขเกษมศานต์

ชี้ทางพระนฤพาน อันพ้นโศกวิโยคภัย

พร้อมเบญจะพิธจัก- ษุจรัสวิมลใส

เห็นเหตุที่ใกล้ไกล ก็เจนจบบ่ระจักษ์จริง

กำจัดนํ้าใจหยาบ สันดานบาปแห่งชายหญิง

สัตว์โลกได้พึ่งพิง มะละบาปบำเพ็ญบุญ

ข้าฯ ขอประณตน้อม ศิรเกล้าบังคมคุณ

สัมพุทธะการุญ- ญะภาพนั้น นิรันดร.