สุวรรณสามชาดก

บุคคลใดเลี้ยงมารดาบิดาโดยธรรม เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมแก้ไขคุ้มครอง บุคคลผู้เลี้ยงมารดาบิดานั้น นักปราชญ์ทั้งหลายย่อมสรรเสริญบุคคลนั้นในโลกนี้ บุคคลนั้นละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงทั่วโลกสวรรค์ ฯ

สมเด็จพระโลกนาลศาสดาทรงนำธรรมเทศนานี้มาแล้วตรัสว่าแนะภิกษุทั้งหลาย การเลี้ยงดูมารดาบิดาเป็นวงศ์ของบัณฑิตทั้งหลาย

...ฯลฯ...