thai-poem-col

อนุกมุปกา ปติอุธา จปุพเพ รสทที่ จ โน
มคุโค สคุคสุส โลกสุสมาตา ติ วร เต อิเส ๆ
ปุพเพ รสทที่ โคตตีมาตา ปุญญูปสญฺหิตา
มคุโค สคุคสุส โลกสุสมาตา ติ วร เต อิเส ฯ

thai-poem-line

อนุกมุปกา ปติอุธา จปุพเพ รสทที่ จ โน
มคุโค สคุคสุส โลกสุสมาตา ติ วร เต อิเส ๆ
ปุพเพ รสทที่ โคตตีมาตา ปุญญูปสญฺหิตา
มคุโค สคุคสุส โลกสุสมาตา ติ วร เต อิเส ฯ

thai-poem-3

อ้าแม่เย็นยามพระชนนี้จากไพรสณฑ์
บเห็นเราสองสูญหาย
จักไห้โหยหาห่อนวายโศกทุ่มทอดกาย
กำลังจะน้อยถอยชนม์
อ้าแม่เย็นยามพระชนนี้จากไพรสณฑ์
บเห็นเราสองสูญหาย
จักไห้โหยหาห่อนวายโศกทุ่มทอดกาย
กำลังจะน้อยถอยชนม์

thai-poem

อนุกมุปกา ปติอุธา จปุพเพ รสทที่ จ โน
มคุโค สคุคสุส โลกสุสมาตา ติ วร เต อิเส ๆ
ปุพเพ รสทที่ โคตตีมาตา ปุญญูปสญฺหิตา
มคุโค สคุคสุส โลกสุสมาตา ติ วร เต อิเส ฯ