Test

อ้าแม่เย็นยามพระชนนี้จากไพรสณฑ์
บเห็นเราสองสูญหาย
จักไห้โหยหาห่อนวายโศกทุ่มทอดกาย
กำลังจะน้อยถอยชนม์

สำนวนเก่า

สำนวนเก่า