สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล

สุภาษิต

สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล

ความหมาย

การพูดหรือแสดงกิริยาที่ชี้ให้เห็นถึงการถูกเลี้ยงดูมาหรือการอบรมสั่งสอนมา

ตัวอย่าง

การที่คนอื่นจะมาดูถูกเราก็ช่างเขา อย่าไปสนใจ ให้ถือเสียว่าสำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล

ฉันไม่เคยที่จะพูดเหยียดหยามใคร เพราะฉันรู้ว่าสำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุลซึ่งมันจะสื่อถึงการที่เราถูกอบรมสั่งสอนมา