จิ้งจกเปลี่ยนสี

สุภาษิต

จิ้งจกเปลี่ยนสี

ความหมาย

การรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคมหรือสภาพแวดล้อมนั้น ๆ ได้

ตัวอย่าง

คนที่พยายามปรับตัวให้เข้ากับสถานที่นั้น ๆ ได้ ก็เปรียบเสมือนกับจิ้งจกเปลี่ยนสี

สมคิดได้ทำงานที่ใหม่ เขาพยายามจะเข้ากับสังคมในที่ทำงานใหม่ได้เขาจึงต้องทำตัวเป็นจิ้งจกเปลี่ยนสี