การศึกษาการใช้แคลเซียมคาร์บอเนตที่สกัดจากเปลือกหอยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักสลัดที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัญชลี ปิ่นเกษ, ธนวันต์ เทียนชอ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภคพร บัวทอง, ฉัตรธิดา ชัยโพธิ์ศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันการปลูกพืชผักแบบไฮโดรโปนิกส์เป็นที่แพร่หลายในกลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป แต่การจะปลูกพืชผักแบบไฮโดรโปนิกส์นั้นสามารถทำได้ง่ายๆ แต่มักมีอุปสรรคมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเนื้อที่ สภาพดินและอีกมากมายจึงทำให้เกิดการการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ก็คือการปลูกผักในน้ำ แต่ว่าผักต้องการสารอาหารและแร่ธาตุในการเจริญเติบโตจึงทำให้เราคิดที่จะสกัดสารแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยแล้วเปลี่ยนจากแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นแคลเซียมไนเตรทที่เป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการเพื่อทดสอบว่าสารสกัดปริมาณเท่าใดที่จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของผักสลัดมากที่สุด

การศึกษาการใช้แคลเซียมคาร์บอเนตที่สกัดจากเปลือกหอยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักสลัดที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ เพื่อศึกษาว่าแคลเซียมไนเตรทปริมาณเท่าใดที่จะเหมาะสมในการปลูกผักสลัดมากที่สุด ที่จะทำให้ผักสลัดได้ธาตุอาหารที่เพียงพอและครบถ้วนมีสารอาหาร ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรองและแร่ธาตุที่พืชต้องการและปลอดสารพิษ ดำเนินการทดลองโดยแบ่งขั้นตอนการทำเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียม คือการเตรียมสารสกัดแคลเซียมจากเปลือกหอยเชอรี่ ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาปริมาณความเข้มข้นของแคลเซียมไนเตรทที่เหมาะสมกับความต้องการของพืช