สื่อการสอนการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วจีภัทร ชาวสมุทร, ปุณยณีร์ อนุปัญญาวัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันการศึกษาถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากอีกอย่างหนึ่ง และเนื่องจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าจึงทำให้เกิดการสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนต่างๆ ขึ้นมาเพื่อช่วยในการศึกษาและช่วยให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ มากยิ่งขึ้น แต่สื่อการเรียนการสอนส่วนใหญ่ยังมีราคาแพงและเข้าถึงได้อยากหรือในบางเรื่องอาจจะยังไม่มีสื่อการเรียนการสอนในเรื่องนั้นๆเลย

ผู้พัฒนาจึงได้คิดค้น สื่อการเรียนการสอนการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคาขึ้นมา เนื่องจากยังมีสื่อการเรียนการสอนในเรื่องนี้น้อย และมีราคาสูงโดยมีการใช้ บอร์ด Arduino และ บอร์ด raspberry pi มาช่วยในการสร้างสื่อการเรียนการสอนการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคา ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความสามารถหลากหลาย สามารถช่วยสร้างชิ้นงานที่มีความถูกต้องได้

สื่อการสอนที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้งานได้จริง สามารถช่วยให้ศึกษาและทำความเข้าใจในเรื่องของปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคาได้ดีขึ้น มีความถูกต้องและแม่นยำสามารถใช้งานได้ง่าย อีกทั้งยังมีราคาไม่สูงมากเพื่อให้นักเรียนหรือกลุ่มคนที่ตั้งใจที่จะศึกษาทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย