เยลลี่เพื่อสุขภาพจากเปลือกกล้วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พินันดา สุริยะพงษ์, ภคปิยา จันทร์สุริย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิราภา ยอดเพชร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม คือ อาหารที่ต้องทานเสริมเป็นพิเศษจากอาหารหลัก 3 มื้อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการดูแลสุขภาพ บำรุงร่างกาย เพิ่ม

พลังงานให้กับร่างกาย ช่วยรักษโรคต่าง ๆ เพื่อให้ร่างกายมีการเจริญเติบโตได้ตามวัย ช่วยเสริมสารอาหารที่ร่างกายขาดหายไป ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง

ขึ้น ซึ่งถ้าหากเราสามารถทำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติ ก็จะสามารถเพิ่มความปลอดภัยให้กับผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่งสิ่งที่เราสนใจ คือ

เปลือกกล้วย ซึ่งสารอาหารที่พบในเปลือกกล้วย คือ เซลลูโลส (Cellulose) เซลลูโลสเป็นสารคาร์โบไฮเดรต ที่เป็นองค์ประกอบหลักของผนังเซลล์พืชทุก

ชนิด โดยมีสารอื่นร่วมเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วย เช่น เฮมิเซลลูโลส (Hemicellulose) เพกติน (Pectin) และลิกนิน (Lignin) สมบัติของเซลลูโลส คือ เป็น

เส้นใยชนิดไม่ละลายน้ำ (Insoluble dietary fiber, IDF) แต่สามารถดูดซับน้ำไว้ที่บริเวณผิวจึงเกิดการพองตัว ,เฮมิเซลลูโลส เป็นกลุ่มของเฮเทอโรพอลิ

แซ็กคาไรด์ ในโมเลกุลประกอบด้วยน้ำตาล ตั้งแต่ 2-4 ชนิดขึ้นไป มีทั้งน้ำตาลเฮกโซสและเพนโทส น้ำตาลที่พบมาก คือ น้ำตาลไซโลส และอะราบีโนส

นอกจากนี้ยังพบน้ำตาลแมนโนส กาแล็กโทส และกรดกลูคูโรนิกอีกด้วย มีสมบัติไม่ละลายน้ำแต่ละลายได้ในสารละลายด่าง , ลิกนิน ประกอบด้วย

สารประกอบเชิงซ้อนของแอลกอฮอล์ พืชจะผลิตเมื่อมีอายุมาก ลิกนินจะเคลือบผนังเซลล์พืชให้มีความแข็งแรง ทำให้เอนไซม์เข้าไปย่อยเซลลูโลสได้ยาก

ขึ้นและแบคที่เรียในลำไส้ไม่สามารถย่อยลิกนินได้ มีสมบัติม่ละลายน้ำ ไม่ละลายในกรดและด่าง จึงไม่สามารถย่อยและดูดซึมได้ในร่างกายมนุษย์ ผลไม้

สุกมีลิกนินมากกว่าผลไม้ดิบ , เพคติน พบใน Middle lamellae ของผนังเซลล์พืชโดยรวมตัวอยู่กับเซลลูโลส สารประกอบเพคตินที่สกัดได้จากธรรมชาติ

ยังมีน้ำตาลชนิดอื่นปนอยู่ด้วย เช่น น้ำตาลไซโลส กาแล็กโตส ะราบิโนส และแรมโนส เพคตินละลายน้ำได้ มีความสามารถในการเกิดเจลและมี

ความสามารถในการเพิ่มความหนืดทำให้มีการนำเพคตินไปใช้กันมากในอุตสาหกรรมอาหาร , องค์ประกอบอื่นๆ ที่จัดว่าปันใยอาหารที่ไม่ละลายน้ำ

ได้แก่ คิวตินและไขมัน พบรวมกับส่วนที่เป็นโครงสร้างของพืชหรืออยู่บนผิวนอกของพืชโดยมีมีองค์ประกอบของไขมันที่ไม่รวมกับน้ำ ปกติจะพบใน

ปริมาณที่น้อย เราจึงมีความคิดที่จะนำเปลืกกล้วยมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมควบคุมน้ำหนักในรูปแบบของเยลลี่เพื่อให้ง่ายต่อการรับประทาน

และเปลือกกล้วยก็เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองข้ามอีกด้วย