นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสวนกุกลาบวิทยาลัย