การสังเคราะห์ Methyl Farnesoate (MF) ทางชีวเคมีโดยใช้ Mandibular Organs (MOs) จากกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) และการสังเคราะห์ทางเคมีโดยใช้ MnO2 เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วนัชพร อรุณมณี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนิต ผิวนิ่ม

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้ทำการศึกษาผลของ GnRH ต่อการสังเคราะห์ Methyl Farnesoate (MF) ใน Mandibular Organs (MOs) ของกุ้งก้ามกราม ติดตามการสังเคราะห์ MF โดยใช้ [3H] – Methionine เป็นสารตั้งต้น ได้ผลิตภัณฑ์คือ [3H] MF ซึ่งหลังจากทำการสกัดด้วย chloroform แล้วนำมาแยกด้วย Thin Layer Chromatography (TLC) วัดปริมาณรังสีของ Tritium โดยใช้ Liquid Scintillation Counter (LSC) ซึ่งปริมาณรังสีจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณ [3H] MF ได้ผลการทดลองคือ GnRH มีแนวโน้มกระตุ้นการสังเคราะห์ Methyl Farnesoate ใน Mandibular Organs (MOs) ของกุ้งก้ามกราม นอกจากนี้ได้ทำการสังเคราะห์ Methyl Farnesoate ทางเคมีโดยอาศัยปฏิกิริยา trans, trans farnesol กับ KCN และ MeOH โดยมี MnO2 เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ได้ผลิตภัณฑ์ในระดับที่น่าพอใจ