การพัฒนาชุดเครื่องมือสำหรับบริหารเนื้อหากำกับเฉพาะบริเวณภายในภาพ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐพล บัวอุไร

  • จีรพงษ์ น้ำเพชร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รวิทัต ภู่หลำ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาชุดเครื่องมือสำหรับบริหารเนื้อหากำกับเฉพาะบริเวณภายในภาพ (Information Portal Generate Using Image Annotation) นี้ พัฒนาด้วย Cocoa Framework ทำงานบน Mac OS X เท่านั้น โดยจะติดต่อกับ Content Management System (CMS) ที่ใช้เป็นส่วนที่เก็บเนื้อหาหรือรายละเอียดที่ผู้ใช้ต้องการซึ่งเป้าหมายหรือจุดประสงค์ของการพัฒนาเครื่องมือนี้ก็คือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการกำหนดเนื้อหาให้กับบริเวณที่สนใจภายในภาพ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริเวณที่สนใจในรูปภาพกับรูปภาพอื่นที่มีความสัมพันธ์กัน พร้อมกับกำหนดเนื้อหาหรือรายละเอียดของตำแหน่งหรือบริเวณดังกล่าวลงไปได้ ซึ่งในขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็สามารถที่จะทำการส่งออกข้อมูลทั้งหมดหรือเนื้อหาทั้งหมดที่ทำการกำหนดหรือสร้างความสัมพันธ์ไว้ออกมาเป็นเอกสาร HTML file เพื่อนำไปใช้งานต่อไปได้ Abstract: Information Portal Generate Using Image Annotation is the tools for generate relation between image and image or image and information. And these tools can annotate an image on position at you interested. These tools developed with Cocoa framework and associate with CMS and it work on OS X platform.