เกมลูกเต๋าต่อสู้

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อลงกต หาญชนะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิตติพงษ์ สุวรรณราช

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โลกเกมคอมพิวเตอร์ คือโลกแห่งความฝันของเด็กๆ ซึ่งเด็กไทยก็ได้ลิ้มรสกับโลกแห่งความฝันนี้มานานแล้ว โดยการลิ้มรสโลกแห่งความฝันนี้ทำให้ประเทศของเราต้องเสียเงินมูลค่าหลายพันล้านในแต่ละปีให้กับต่างประเทศ ประเทศไทยก็พึ่งจะเริ่มมีการสร้างเกมคอมพิวเตอร์มาไม่นาน และยังไมได้รับความนิยมเท่าที่ควร เนื่องจากความสามารถยังไม่สามารถทัดเทียมกับต่างชาติได้ จึงควรมีการพัฒนาวงการเกมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เพื่อให้เด็กไทยเล่นเกมของคนไทย เงินไม่รั่วไหล เกมลูกเต๋าต่อสู้เป็นเกมที่สร้างจากแนวความคิดของเราเอง โดยนำเอาโปรแกรมง่ายๆ มาใช้สร้างเกมเพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาอีกต่อไปเกมลูกเต๋าต่อสู้จะมีลักษณะเป็นเกมแบบ ผลัดกันเดิน โดยแบ่งผู้เล่นเป็นสองฝ่าย มีท่าการต่อสู้ให้เลือก มีตัวละครให้เลือก มีพลังชีวิต เป็นตัวกำหนดเกม เมื่อพลังชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหมดก็เป็นอันจบเกม

The world of game computer is the dream world for children. Thai children to be enjoyable the dream world is the longtime. But it to be lost money is value many billions baht. Thailand just now makes game computer but it not popular. Because the Thai game unequal foreign. We should to develop game circle.Thai children should play Thai game. Thailand The dice fight game make from my think. It make by easy program for way of developer. The dice fight game is turn base game. It divine player is 2 sides. It many ways of acting and many characters for select. Life points to assign the end of game.