สื่อการเรียนการสอนบทสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มนัสวีน์ อุดม

  • พรณิภา ไพรพฤกษลักษณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดารารัตน์ แซ่ลี้

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากปัญหาการเรียนรู้เกี่ยวกับความจำ โดยความสามารถในการจดจำของแต่ละบุคคลมีไม่เท่ากัน และด้วยความต้องการที่จะนำคอมพิวเตอร์มาช่วยแก้ปัญหานี้ โครงงานจึงได้ศึกษาถึงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ช่วยสอน กรณีศึกษาซอฟต์แวร์ช่วยจำเครื่องหมายจราจร โดยได้กำหนดลำดับของกระบวนการในการสร้างซอฟต์แวร์เป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่การตั้งโจทย์ปัญหาการเรียนรู้, ค้นคว้าทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการเรียนรู้, ออกแบบซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับทฤษฎี, เลือกเครื่องมือที่เหมาะสมในการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการพัฒนาซอฟต์แวร์ จากการศึกษาพบว่า คอมพิวเตอร์สามารถช่วยสร้างสถานการณ์จำลองที่ทำให้เกิดการเชื่อมโยงเนื้อหาที่ควรจดจำได้ ซึ่งในกรณีนี้คือการจดจำเครื่องหมายจราจร เครื่องมือที่ใช้พัฒนาคือ RGP Maker