การสังเคราะห์อนุพันธุ์ 1,3,4-oxadiazoles

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุชากรณ์ พวงทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ลัดดาวัลย์ ชุนชาติประเสริฐ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อนุพันธุ์ของ 1,3,4 oxadiazoles มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่น่าสนใจหลายอย่างได้แก่ ฤทธิ์ต้านเชื้อ วัณโรค ฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัส ฤทธิ์ต้านเชื้อรา และฤทธิ์ต้านการอักเสบ เป็นต้น งานวิจัยนี้ได้มุ่งสังเคราะห์ อนุพันธุ์ของ 2 (5 substituted 1,3,4 oxadiazol 2 yl)furans, 2 (5 substituted 1,3,4 oxadiazol 2 yl) thiophenes และ 2 (5 substituted 1,3,4 oxadiazol 2 yl)pyrroles โดยเริ่มจากการเตรียม acid hydrazides จาก esters ที่เหมาะสม และ hydrazine hydrate ตามด้วย condensation ของ acid hydrazides ที่เตรียมได้กับ aromatic aldehydes ให้ Schiff basesโดยมีผลผลิตสูงถึง 80 95 เปอร์เซ็นต์ จากนั้น oxidative cyclization ของ Schiff bases ด้วย lead(IV) acetate ให้ผลผลิตอนุพันธุ์ของ 1,3,4 oxadiazoles ในช่วง 30 60 เปอร์เซ็นต์ โครงสร้างของสารพิสูจน์โดย IR, NMR, MS และ UV spectra