การเคลื่อนที่แบบหมุนควง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศุภชัย อาวิพันธุ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อุดมศิลป์ ปิ่นสุข

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเคลื่อนที่แบบหมุนควงในปัจจุบัน ได้มีสมการการคำนวณค่าอัตราเร็วเชิงมุมการหมุนควงของวัตถุที่มีการเคลื่อนที่แบบหมุนควงซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างทั่วไป แต่ผู้จัดทำโครงงานต้องการทราบว่าค่าที่ได้จากการทดลองจริงในธรรมชาติจะมีค่าใกล้เคียงกับค่าที่จากการคำนวณจากสมการหรือไม่ ผู้จัดทำโครงงานจึงได้ทำการศึกษาโดยการทำการทดลองเพื่อเปรียบเทียบค่าดังกล่าว ซึ่งผู้จัดทำโครงงานได้ทำการทดลองในรูปแบบการเคลื่อนที่แบบหมุนควบ 2 รูปแบบได้แก่ การเคลื่อนที่แบบหมุนควงของบูมเมอแรง โดยการทดลองขว้างบูมเมอแรงทั้งหมด 250 ครั้ง และการเคลื่อนที่แบบหมุนควงของลูกข่าง โดยการทดลองหมุนลูกข่างทั้งหมด 100 ครั้ง นอกจากนี้ผู้จัดทำโครงงานทำการศึกษารูปแบบการเคลื่อนที่แบบหมุนควงของโลก เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลที่ได้จากการทดลองกับค่าที่ได้จากการคำนวณจากสมการว่ามีค่าแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร