จิ้งจอกเปลี่ยนสี : ส่วนขยายปรับเปลี่ยนโทนสีของเนื้อหา เพื่อลดปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในจอ CRT

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชัชพล วิทวัสการเวช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิษณุ คนองชัยยศ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาอื่นๆ

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จอมอนิเตอร์ประเภทซีอาร์ที (CRT) นั้นมีอัตราการกินไฟที่สูงมากเมื่อเทียบกับประเภทแอลซีดี (LCD) แต่จอซีอาร์ทีนั้นก็ยังมีการใช้งานกันอยู่มากในปัจจุบัน แม้ว่าปัจจุบันจอแอลซีดีกำลังเข้ามาแทนที่อย่างรวดเร็วด้วยราคาที่กำลังลดต่ำลง แต่ทว่า ระบบต่างๆยังต้องคงไว้ซึ่งจอประเภทซีอาร์ที ที่ยังไม่หมดอายุการใช้งานค้างอยู่เป็นจำนวนมากตราบใดที่การเปลี่ยนจอไม่คุ้มทุนดยเฉพาะระบบที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ในระดับประมวลงานทั่วไปจำนวนมากเช่น ระบบโรงแรม ผู้พัฒนาจึงได้สร้างโปรแกรมจิ้งจอกเปลี่ยนสี หรือ DarkerFox เพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าในส่วนของหน้าจอ โดยเป็นโปรแกรมส่วนขยายของ เวปบราวเซอร์ไฟร์ฟอกซ์ (Firefox) เพื่อทำหน้าที่แปลงโทนสีของเนื้อหาของเวปไซต์จากสีสว่าง ซึ่งกินไฟมากให้เป็นโทนสีที่สว่างน้อยลง เพื่อที่จะลดอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าของจอมอนิเตอร์ประเภทซีอาร์ที แต่ยังคงความชัดเจนของเนื้อหาเหมาะสมกับการอ่าน (Readability)[1] ไว้ โดยผู้ใช้สามารถเลือกปรับโทนสี และความเข้มแสงของเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสามารถในการมองเห็นของตนได้อีกด้วย Energy consumption of CRT (cathode ray tube) monitors is considered higher compared to LCD (liquid crystal display) monitors. Even though the prices of LCD monitors remain lower, the replacement cost of the old CRT monitors is still limited for many low end systems like hotels. To reduce energy consumption in such systems, developer creates “DarkerFox” , an extension which will adjust colors of contents in web pages darker but still readable. The program optimize energy consumption rate while retain the content’s readability. User also can adjust the color intensity and other options according to their vision.