การประมาณค่าแบบบอร์น สำหรับการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของหลุมเจาะคู่

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศูนย์สำหรับวิยุตคณิต

  • วิทยาการคณนา ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยชิ้นนี้ เราได้แสดงการได้มาจองผลเฉลยแบบสมการอินทิกรัลของการสร้างแบบจำลองทางแม่เหล็กไฟฟ้าทางธรณีฟิสิกส์ สมการอินทิกรัลที่ได้ถูกใช้โดยตรงกับการสร้างตัวแบบทางแม่เหล็กไฟฟ้าแบบหลุมเจาะคู่ โดยพื้นโลกในแบบจำลองนี้ถูกสมมติว่ามีความสมมาตรเชิงทรงกระบอกรอบหลุมเจาะที่มีแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า การประมาณค่าแบบบอร์นได้ถูกใช้ในการคำนวณข้อมูลต่างๆทางแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อหาผลเฉลยเชิงตัวเลขและสำหรับการทดลองเชิงตัวเลขได้นำผลที่ได้มาตรวจสอบความแม่นยำในเชิงกราฟกับตัวอย่างเชิงตัวเลข จากงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ เพื่อพิจารณาความแม่นยำและความมีคุณค่าต่อไป

In this research, we present the deviation of integral equation solution to the geophysical electromagnetic (EM) modeling. The integral equation is directly used to formulate the cross hole electromagnetic models. The earth’s structure is assumed to be cylindrically symmetric about the bore hole containing the electromagnetic source. Born approximation is used to compute the electromagnetic datas. Numerical experiments have presented graphically to verify the accuracy with numerical examples from the published papers.