ด๊อกกี้ ด๊อก เว็บแคมเกมส์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นวพล เชาวนะปัญจะ

  • พีร โชติมนัส

  • มาริสา จันทร์วีนุกูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ สิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระดับการศึกษา

ไม่มี

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์ทำให้ผู้คนใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นสะดวกสบายมากขึ้น ผู้คนสามารถสื่อสารกันสะดวกรวดเร็วโดยใช้เทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์ นอกจากเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์จะทำให้ชีวิตผู้คนสะดวกสบายมากขึ้นแล้ว เทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์ยังให้ความบันเทิงกับผู้คนเพื่อที่จะผ่อนคลายจากความเครียดได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นเพลง ภาพยนตร์ หรือ เกมส์คอมพิวเตอร์ เกมส์คอมพิวเตอร์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะให้ความบันเทิงกับผู้คนในช่วงเวลาว่าง นอกจากเกมส์คอมพิวเตอร์จะให้ความบันเทิงแล้ว เกมส์คอมพิวเตอร์ยังให้ประโยชน์อีกด้วย เช่นฝึกฝนทักษะประสาทสัมผัสและความสัมพันธ์กันในการทำงานของร่างกาย ฝึกฝนทักษะด้านภาษา ฝึกฝนทักษะการใช้งานของคอมพิวเตอร์ และฝึกฝนทักษะทางด้านสังคม เป็นต้น ในปัจจุบันนี้เกมส์คอมพิวเตอร์กลายเป็นกิจกรรมที่มีความนิยมอย่างมากทั้งในกลุ่มเด็กๆและวัยรุ่น เกมส์จึงมีบทบาทสำคัญต่อกลุ่มเยาวชนไทย ดังนั้นการพัฒนาเกมส์จึงเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน การพัฒนาเกมส์ควรคำนึงถึงผลกระทบและประโยชน์ต่อกลุ่มเยาวชนไทย เนื่องจากเกมส์มีบทบาทสำคัญต่อกลุ่มเยาวชนไทย เราจึงได้พัฒนาเกมส์ที่ไม่มีพิษภัย ให้ประโยชน์และความบันเทิงในขณะเดียวกัน

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2551