โปรแกรมคุยบนเครือข่ายเครือข่าย LAN (NETWARE)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อรพิน ตุลทัฬห์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ยืน ภู่วรวรรณ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

นักเรียนระดับปริญญาตรีปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันนี้ระบบเครือข่ายมีความสำคัญต่อการสื่อสารเป็นอย่างยิ่ง ระบบเครือข่ายที่ได้รับความนิยมระบบหนึ่งคือระบบ LAN บนระบบ LAN มีความสะดวกในการใช้ข้อมูลร่วมกัน รวมทั้งการเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องให้สามารถติดต่อกันได้ ประโยชน์ส่วนนี้ในระบบ LAN ทำให้น่าจะมีโปรแกรม CHAT บนระบบ LAN บ้างซึ่งรูปแบบของโปรแกรมจะมีความคล้ายกับโปรแกรม CHAT บน INTERNET เนื่องจากระบบเครือข่าย LAN มีความสามารถในการใช้ข้อมูลร่วมกันได้โดยเครื่องลูกข่ายจะถูกเชื่อมโยงกับเครื่อง Server เครื่อง Server จะทำหน้าที่เป็นตัวเก็บไฟล์ต่าง ๆ เพื่อให้เครื่องลูกข่ายได้ติดต่อขอใช้ไฟล์นั้น ๆ ทำให้สามารถส่งไฟล์ของโปรแกรม chat ขึ้นไปบนเครื่อง Server แล้วเรียกใช้ไฟล์นี้จากเครื่องลูกข่ายแล้วทำการใช้โปรแกรมได้ โดยโปรแกรม chat นี้จะสามารถใช้พิมพ์คุยติดต่อระหว่างเครื่องกันได้ โดยโปรแกรม chat จะให้ผู้ใช้โปรแกรม Input ชื่อที่ต้องการในการใช้โปรแกรมเข้าไปก่อน จากนั้นก็ให้ผู้ใช้โปรแกรม Input ข้อความที่ต้องการลงไป เมื่อผู้ใช้กด Enter ข้อความนั้นก็จะถูกส่งให้ Output ออกมาทางหน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้โปรแกรม chat อยู่ทำให้ผู้ใช้โปรแกรมคนอื่นทราบข้อความที่ปรากฏออกมาได้และสามารถพิมพ์ข้อความตอบกลับไปได้ โดยเป้าหมายของโปรแกรมนี้คือให้สามารถคุยโต้ตอบกันขึ้นเครือข่าย LAN ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อำนายความสะดวกในการติดต่อระหว่างผู้ใช้ระบบเครือข่ายที่อยู่กันคนละสถานที่ และใช้ประโยชน์จากระบบ LAN ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยขั้นตอนการทำงานเรียงตามลำดับได้แก่ วางแผนงานและรูปแบบของโปรแกรมตรวจสอบความผิดพลาดของโปรแกรมและแก้ไขโปรแกรม